2022. június 29. Szerda
Szajoli Kölcsei Ferenc Általános Iskola

Általános Iskola

Esélyegyenlőség
 
Úgy a társadalmon belül, mint az oktatáspolitikában az esélyegyenlőség kérdése egyik központi probléma: az egyenlő hozzáférés feltételrendszerének megteremtése a közoktatásban is megoldásra váró feladat. A leszakadók támogatása terén társadalmi méretekben csak akkor érhetők el eredmények, ha a probléma kezelésének elvi és gyakorlati szükségességét az oktatás szereplői valamennyien belátják, és annak érdekében cselekszenek.
Az általános tankötelezettségből fakadóan valamennyi gyermek részt vesz a közoktatásban, azonban eltérő starthelyzetük – egyénenként jellemző társadalmi, szociális, kulturális adottságaik, mentális fejlettségük, fizikai állapotuk stb. – miatt sokan el vannak zárva az oktatás által számukra biztosítható javaktól, nem részesülhetnek valamennyien szükségleteiknek megfelelő képességfejlesztésben. A cél az lenne, hogy oktatási gyakorlatunk szakítson a régi elvekkel és rendszerekkel, az iskola képes legyen alkalmazkodni a beiskolázott gyerekek körében tapasztalható kulturális, képességbeli és tanulási szükségletekben megnyilvánuló sokféleséghez.
Az iskola küldetése azt kívánja, hogy a populáció bármelyik alcsoportját – a sajátos nevelési igényű, a hátrányos helyzetű, a fogyatékkal élő, a kisebbségi társadalomból származó gyermeket – támogassa személyes fejlődésében.
Az elmúlt 15 év során a csökkenő demográfiai mutatók ellenére intézményünk keresettsége jó. Beiskolázási körzetünk  Szajol község közigazgatási területe, ahonnan képességfelmérés nélkül, jogszabályban előírt előnyben részesítési szabályok alkalmazásával, válogatás nélkül iskolázzuk be tanulóinkat. Mindezen tényezők következtében átalakulóban van az iskolahasználók összetétele, az oktatásirányítás és az iskolahasználók részéről is módosulnak a velünk szemben támasztott követelmények, illetve igények, és fokozatosan befejeződik egyfajta szakmai, pedagógiai szemléletváltás.
A bennünket beiskolázási igénnyel felkereső családok egy része jó szociális hátteret képes biztosítani gyermeke(ik) számára, egyre több azonban a gyermekét egyedül nevelő, elvált szülő, és a tanulók között is egyre nagyobb számban jelennek meg szociálisan hátrányos helyzetű, vagy magatartási zavarokkal, beilleszkedési nehézségekkel küzdő, érzelmileg sérült gyermekek, illetve olyanok, akik tanulási nehézségekkel bírnak, ezért hosszabb-rövidebb ideig egyéni fejlesztést igényelnek.
Emellett természetesen továbbra is jelen vannak motivált, tehetséges, jó képességű gyermekek is. Az ő részükről felmerülő, egyéni igényekhez igazodó készség- és képességfejlesztés, tehetségük kibontakoztatása éppúgy az ő esélyegyenlőségük biztosítását követeli az iskolarendszer részéről.
Komoly feladatot jelent a pedagógusoknak, hogy a szélsőséges kihívásoknak megfeleljenek, és hatékonyan támogassák a tanulók egyéni eredményességét, legyen szó a lemaradók felzárkóztatásáról, fejlesztésükről, vagy éppen a tehetség kibontakoztatásáról. A tanulók egyre heterogénebbé váló közösségében azt tapasztaljuk, hogy a tehetséges kortárs közösség teljesítménye serkentőleg hat a gyengébben teljesítőkre, fokozza a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek motivációját. Ez a tapasztalat szolgál alapul intézményünkben egy befogadó-elfogadó iskolaprogram megalapozásához és megvalósításához.
 
Intézményünk működésében, a működés során hozott intézkedésekben érvényesítjük az egyenlő bánásmód követelményét az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározásakor, a felvételi kérelmek elbírálása során, az oktatás követelményeinek meghatározásakor, a tanulói teljesítmények értékelése, az oktatáshoz kapcsolódó eszközök és szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, az oktatással összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés, bizonyítványok, oklevelek kiadása, a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint az oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony létesítése és megszüntetése során.
 
Fontos alapelvünk, hogy az esélyegyenlőség érvényesülését az egyéb intézményi dokumentumokban - pedagógiai program, minőségirányítási program, egészségnevelési és környezeti nevelési program - lefektetett elvekkel összhangban biztosítsuk.