2020. augusztus 13. Csütörtök
Szajoli Kölcsei Ferenc Általános Iskola

Általános Iskola

2020 április 09, csütörtök

Tájékoztató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezelésről

Tájékoztató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezelésről
 
A tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás a már megszokott, tantermi órától eltérő adatkezeléseket is maga után vonhat. Az iskolában érvényesülő általános adatkezelési szabályokon túl az online térben megtartott órák során is kiemelt figyelmet fordítunk az adatvédelem és adatbiztonság érvényesülésére. Ennek egyik eleme ez a tájékoztatás is.
 
Az adatkezelő a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény értelmében a köznevelési intézmény.
 
Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei:
 
Intézmény neve: Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola
 
Intézmény címe: 5081 Szajol, Kölcsey Ferenc út 45.
 
Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Miskolczi Ildikó
 
……
Az adatkezelés jogi háttere
Az adatkezelésre vonatkozóan számos jogszabály tartalmaz kötelező előírásokat. Ezek közül az egyik, amivel gyakran lehet találkozni a GDPR, de számos esetben az Infotörvényre is hivatkozik az adatkezelő.
Az adatkezelés jogalapja, a kezelt adatok köre
A tantermen kívüli, digitális munkarendben megvalósuló oktatás során a személyes adatok kezelését az előbb említett Általános Adatvédelmi Rendelet, a GDPR teszi jogszerűen lehetővé az iskola, mint köznevelési intézmény (adatkezelő) számára.  
Az ún. jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja, vagyis ez az adatkezelés az oktatás keretében végzett feladatok végrehajtásához szükséges. A tanárok az oktatási-nevelési feladatuk elvégzése érdekében kezelhetik a tanulók személyes adatait.
 
Az oktatási-nevelési feladat során kezelt személyes adatok, így különösen a fénykép, videofelvétel, vagy hangfelvétel kezelésének célja
 • az ingyenes és kötelező alapfokú, valamint az
 • ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása,
 • a köznevelési intézmény jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása, és
 • a digitális munkarendben végzett oktatási tevékenység ellátásával kapcsolatos feladatok végzése, kapcsolattartás, az ismeretek átadása és az ismeret (számonkérés) vagy jelenlét ellenőrzése.
Csak a fent meghatározott célok elérése érdekében és azzal arányosan lehet kezelni az oktatás során keletkezett személyes adatokat, betartva az adatkezelésre vonatkozó alapelveket, biztonsági előírásokat.
 
Az adatkezelés időtartama
 
Az adatkezelés alapvetően az adatkezelési cél megvalósulásáig tart. Ezért a tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás során keletkezett, a tanulóról készült, vagy a tanuló saját magáról készített és elküldött fénykép, videofelvétel vagy hangfelvétel adatokat a pedagógus az értékelés megtörténte után, de legkésőbb a tanév végén haladéktalanul, vissza nem állítható módon törölni köteles.
 
Adatbiztonság
 
Tekintettel arra, hogy a személyes adatok kezelése nem csak az iskola falain belül történik, a biztonságos környezet megteremtése közös feladat, így mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy megakadályozzuk az adatkezeléshez használt eszközök, adattárak, belépési jelszavak stb. illetéktelenek (a családtagok is ennek minősülhetnek) általi hozzáférését. Mindezekre tekintettel el kell kerülni a tanulók (szülői felügyeletet gyakorló személy) által megküldött/feltöltött videók adathordozóra történő kimásolását.
A pedagógust a tanulóval kapcsolatosan tudomására jutott adatok vonatkozásában az Nkt. alapján titoktartási kötelezettség terheli.
 
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok érvényesítése és a jogorvoslati lehetőségek
 
Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és a tanuló jogainak védelme érdekében a tájékoztatás megadása, az adatokba történő betekintés biztosítása, illetve azokról másolat kiadása is az érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) személyének azonosításához kötött.
 
Kiskorú tanuló esetén, a szülői felügyeletet gyakorló személy gyakorolhatja ezeket a jogokat.
 
Az adatkezelő, az érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről a kérelmet benyújtót írásban vagy elektronikusan benyújtott kérelem esetén elektronikus úton értesíti.
 
Tájékoztatás és hozzáférés joga:
 
Az adatkezeléssel érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) a köznevelési intézményhez, mint adatkezelőhöz eljutatott kérelmében tájékoztatást kérhet arról, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett feladatellátás során készült-e a tanulóról felvétel, és ha igen, milyen felvételek készültek.
 
Az adatkezeléssel érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) a köznevelési intézményhez, mint adatkezelőhöz eljutatott kérelmében tájékoztatást kérhet arról, hogy ki, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, mennyi ideig és milyen személyes adatokat kezel a tanulóról, továbbá arról, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, a tanuló mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a tanuló személyes adatait.
 
Helyesbítéshez való jog:
 
Az adatkezelés jellegére tekintettel az érintett helyesbítéshez való jogának gyakorlása logikailag kizárt.
 
Tiltakozás joga:
 
A tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy), a tanuló saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az adatkezelő a személyes adatokat a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné.
 
Törléshez való jog:
 
A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán a tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha az adatkezelő köznevelési intézmény közfeladat ellátása keretében végzett feladata végrehajtásához az adat nem szükséges.
 
A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog:
 
A tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) kérheti, hogy a tanuló személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza, amennyiben az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. Ez utóbbi esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 
Jogorvoslathoz való jog:
 
Ha az feltételezhető, hogy sérültek a tanuló adatkezeléssel kapcsolatos jogai, az adatkezelő a tanuló személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor
 • az iskolához, mint adatkezelőhöz lehet fordulni, vagy
 • lehet kérni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatát, továbbá
 • lehetőség van a személyes adatok védelme érdekében bírósághoz fordulni.
 


2020 április 09, csütörtök

A beíratással kapcsolatos információk

Beiratkozás a 2020/2021. tanévre
 
 Tisztelt Szülő!
 
 Intézményünkben megkezdődött a 2020/2021. tanévre a leendő elsősök beíratása. Ha a gyermek lakóhelye/tartózkodási helye  Szajol községben van, akkor  intézményünk felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik.
 Kérem, hogy az ukfai.szajol@gmail.com email címre küldje meg levelét legkésőbb április 23-ig., hogy a gyermeket a Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskolába szeretné beíratni. Amennyiben a jelzést megkapjuk, a beiratkozás automatikusan megtörténik. Személyesen történő jelentkezésre is lehetőség van. Ez esetben telefonos egyeztetés szükséges. ( A 06- 20/5301114 számon. )
 Ha a gyermek lakóhelye, tartózkodási helye nem Szajol községben van, akkor is lehetősége van beíratási szándékának bejelentésére a fent megjelölt elérhetőségek valamelyikén a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevének és címének megjelölésével.
Szeretettel várom a jelentkezéseket!
 
                                                                                                             Némethné Gerecs Judit
                                                                                                                intézményvezető
 
 
 


2020 április 06, hétfő

Beiratkozás a 2020/2021. tanévre

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!
 
Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.
 
Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!
 
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.
 
A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.
 
A beiratkozás szakaszai:
A beiratkozás két szakaszban történik:
1) A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
 
 nem állami fenntartású általános iskolába, vagy
 
 állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.
 
A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index oldalon találhatja meg.
 
2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:
 
 olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola1 .
 
 a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába2 kívánják beíratni.
Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a 
lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata 2. d) pontja szerint]. Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával.
 
A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.
 A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány 
 A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
 
Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.
Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.
 
Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni. Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtásához telefonos egyeztetés szükséges.(06-20/5301114)
 
Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.
2 Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.
 
Szajol, 2020. április 6.
 
Némethné Gerecs Judit
intézméyvezető


2020 február 11, kedd

Meghívó

Kedves Szülők!
 
A 2020/2021-es tanév Hit-és erkölcstan oktatásához kapcsolódó
Tájékoztató fórum időpontja 2020. március 9. 17:30.
 
Helye: Szajol Kölcsey Ferenc út 45.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
 
Tisztelettel: Kiss Imréné
 


2019 október 08, kedd

Utazz velünk Angliába!

Utazz velünk Angliába!

Ismét utazást szervezünk Angliába. Indulás időpontja: 2020 június 28 – július 4 /7 nap/. Részvételi díj:    146 800Ft, 18 év fölött + 10 000Ft felár. A csoport kérése szerint ez a program kérhető Párizsi kitérővel /8 nap/ aminek ára 165 800Ft. Elhelyezés mobil home-okban London mellett a tengerparton. Teljes ellátás kérhető 10 000Ft/fő. Utazás autóbusszal. Nincs buszon alvás, tranzitszállások útközben. Jelentkezni 20 000Ft előleg befizetésével lehetőleg november 5.-ig. A részletes programokról tájékozódni lehet a Student Lines Diákutazási iroda honlapján: http://studentlines.lerostudio.hu/ Nyugat-Európai utazások-Klasszikus London vagy London Párizsi látogatással.
 
Érdeklődni lehet: Kovácsné Tóth Valéria 56/ 446 368 -      30/842 7102
 


2019 augusztus 22, csütörtök

Tanévnyitó

Kedves Diákok!
 
Tisztelt Szülők!
 
Tanévnyitó ünnepélyünk időpontja 2019. augusztus 30. 1730
 
Helyszín: Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola
                Szajol Kölcsey Ferenc út 45.


2019 augusztus 22, csütörtök

Tanévnyitó

Kedves Diákok!
 
Tisztelt Szülők!
 
Tanévnyitó ünnepélyünk időpontja 2019. augusztus 30. 1730
 
Helyszín: Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola
                Szajol Kölcsey Ferenc út 45.


2019 március 13, szerda

Beiskolázás

Tisztelt Látogató!
A csatolt Hirdetményben részletes tájékoztatást kap a Beiratkozás rendjéről.
 
Hirdetmény
az általános iskolai beiratkozás rendjéről
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdésben, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII:31.) EMMI rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 2019. évben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskolai beiratkozásának időpontja – a területileg illetékes tankerületi központok véleményének kikérésével – az alábbiak szerint került meghatározásra.
 
A 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:
 
                                   2019. április 11. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
                                   2019. április 12. (péntek) 8.00-19.00 óra között
 
A szülő a tanköteles korba lépő (2013. augusztus 31-ig született) gyermekét a hirdetményben közzétett időpontban a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni köteles.
 
A szülő 2019 áprilisától már választhatja a gyermek általános iskolai beiratkozásakor az online ügyintézés lehetőségét is, amelynek során az adatokat a KRÉTA rendszer felületén, vagy a https://eugyintezes.e-kreta,hu/ weboldalon történő regisztráció után otthonról is kitölthet.
 
Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni:
 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját), valamint
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.
 
Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről, átvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz, melyet köteles írásban közölni a szülővel.
 
Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet.
A szülő a Nkt. 37. § (2)-(3) bekezdései alapján jogsérelmére hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérelmet a döntés közléstől számított 15 napon belül állami fenntartású iskola esetén az illetékes tankerületi igazgatóhoz.
 
Szolnok, 2019. március 7.
 


2019 március 04, hétfő

Suliváró

Kedves Látogató!
 
Nevelőtestületünk szeretettel hívja és várja az iskolában folyó munka iránt érdeklődő nagycsoportos óvodás gyermekeket és szüleiket a megrendezésre kerülő Suliváró foglalkozásokra.
Időpontja: 2019. március 12.  9:30 -tól 10:30-ig  és
                 2019. március  26.  9:30- 10:30 -ig
Helyszíne:  Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola
                   Szajol Kölcsey Ferenc út 45.
 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.     A tanító nénik


2019 március 04, hétfő

Hit és erkölcstan 2019/2020

Tisztelt Látogató!
 
A 2019/2020-as tanévre a Hit-és erkölcstan oktatás megszervezését támogató fórumot tartunk.
Időpontja:
2019.03.07. 16 óra 30 perc 
 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
 


2019 február 08, péntek

Adó 1% Szajoli Kisdiákokért Alapítvány

Tisztelt Szülő!       
 
Az iskolánkban folyó szakmai munka anyagi támogatását 1998 óta segíti a Szajoli Kisdiákokért Alapítvány. Az alapítvány célja:
 • a tanulási folyamat eredményesebbé tétele, a meglevő technikai eszközök, oktatási anyagok, könyvállomány korszerűsítése
 • az iskolai környezet esztétikumának minőségi javulása, megőrzése
 • tanítványaink szűkebb és tágabb környezetének megismertetése, kirándulások, túrák szervezése.
Az elmúlt években több nemes célt valósítottunk meg alapítványi támogatásból: bútorokat, számítógépeket, sötétítő függönyöket, játszótéri eszközöket, iskolai hangosítást, interaktív táblákat vásároltunk.
Kérem, hogy személyi jövedelemadója 1 %-ával ebben az évben is támogassa a Szajoli Kisdiákokért Alapítvány működését.
 
Az alapítvány adószáma: 18830383-1-16
 
Segítségét diákjaink nevében megköszönöm.
 
2019. január 31.                               Tisztelettel:                                                                                                                                                                               Némethné Gerecs Judit sk
                                                    a kuratórium tagja, igazgat
 


2018 szeptember 21, péntek

Véradás

2018. október 15-én 1400-1700  órakor a Magyar Vöröskereszt véradást szervez iskolánkban.
 
Szeretettel várjuk az önkéntes véradókat!


2018 augusztus 28, kedd

Tanévnyitó ünnepély

2018/2019. tanév Tanévnyitó ünnepély
 
időpont: 2018. augusztus 30. 1730  
 
helyszín: Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola
               Szajol, Kölcsey Ferenc út 45.
 
Szeretettel várjuk tanítványainkat és szüleiket.
 
 


2018 április 17, kedd

Hulladékgyűjtés

Felhívás!

 
 
 
A Kölcsey Ferenc Általános Iskola
2018. április 21-én (szombat)
hulladékgyűjtést rendez.
 
Gyűjthető anyagok:
feleslegessé vált papír, PET és  
vashulladék.
 
Segítségüket köszönjük.
 
 
 


2018 március 12, hétfő

Értesítés első osztályosok beiratkozása

Szajoli Kölcsey Ferenc
Általános Iskola 
Igazgatósága
Szajol
 
ÉRTESÍTÉS
 
A 2018/2019-es tanévben első osztályt kezdő gyermekek beíratásával kapcsolatos információk a következők:
Időpont:
2018. április 12. (csütörtök) 8:00 – 19:00 óra között
2018. április 13. (péntek)      8:00 – 19:00 óra között
Helyszín:
Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola
Szajol Kölcsey út 45.
 
Kérjük a beiratkozásra hozza magával:
 • a gyermek személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót
 • születési anyakönyvi kivonatát
 • a gyermek lakcímkártyáját
 • NEK azonosító (Okmányirodában kérhető)
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást
(Óvodai szakvélemény)
 • A gyermek TAJ számát
 
Szeretettel hívjuk és várjuk a leendő első osztályos gyermekeket és szüleiket.
 
Szajol, 2018. március 12.
 
                                                                     Némethné Gerecs Judit
                                                                           igazgató
 


2018 február 06, kedd

SULIVÁRÓ

  SULIVÁRÓ SZAJOLBAN
 
Nevelőtestületünk szeretettel hívja és várja az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka iránt érdeklődő gyermekeket és szüleit a
2018. március 9-én 8:00- 12:00 óra között
        megrendezésre kerülő nyílt nap foglalkozásaira.
 
PROGRAMOK: intézményi bemutató; tanítási órák, tanórán kívüli foglalkozások látogatása