2022. június 29. Szerda
Szajoli Kölcsei Ferenc Általános Iskola

Általános Iskola

Kedves Szülők!
 
„Egy gyermekért azt adjuk, 
ami a legdrágább ezen a földön:
a szeretetünket, az életünket.”
 
 
Önök komoly, nehéz döntés előtt állnak.                                                                                                                
Most kell eldönteniük, hogy gyermekük az elkövetkező nyolc évben melyik iskolába járjon.
 
Intézményünk szellemileg önálló, alkotó közösség, amelynek egyaránt fontos pillére a gyermek, pedagógus, szülő. Nagyszerű intézmény vagyunk mi.
Gyermekeink nem csupán jól érzik magukat, de tudásban és emberi erényekben is gazdagodnak. Ennek egyik legfőbb garanciája a kiválóan felkészült nevelőtestület.
 
Az a közösség ahová gyermekük kerülni fog, egész életre meghatározó lehet. Reméljük, tájékoztatónkkal segíteni tudjuk Önöket döntésükben.
Minden leírt szónál azonban fontosabb a személyes benyomás: látogassák meg iskolánkat akár egy séta, egy nyílt óra vagy a suliváró alkalmából!
 
Tartalmi munkánk
 
A szorgalmi idő alatt tanítási napokon 715-tól 1600-ig, szülői kérésre 1700 óráig biztosítunk tanári felügyeletet. Gyermekeink munkarendjét a Házirend tartalmazza.
 
Az oktatás hagyományos, nyolcévfolyamos keretek között folyik. Évfolyamonként párhuzamos két osztály működik.
 
Iskolai tevékenységünk minden szintjén megvalósul a kulcskompetenciák fejlesztése, a modern személyközpontú, interaktív, tapasztalati tanulásra alapozó tanulásszervezési eljárások, módszerek alkalmazása.
 
Intézményünkben minőségbiztosítást végzünk.                                                                                              
A folyamatos fejlesztés érdekében rendszeresen mérjük partnereink igényét és elégedettségét.      
         
Partnereink leginkább elégedettek voltak:              
  • pedagógusaink színvonalas oktató-nevelő munkájával
  • a középiskolai továbbtanulásra való felkészítéssel
  • a tanórán kívüli foglalkozások kínálatával
  • a kapcsolattartással
Eredményeink, melyekre büszkék vagyunk
  • gyermekeink jól érzik magukat az iskolában
  • jól teljesítünk a versenyeken, vetélkedőkön
  • tanulóink eredménye az országos kompetencia mérések alkalmával jó szintű
  • rendezvényeink színvonalasak
  • gyermekeink 70%-a érettségit adó középiskolában tanul tovább
  • több sikeres pályázattal javítottuk intézményünk infrastruktúráját
Iskolabővítési és korszerűsítési terveink álomból valósággá váltak!
Önkormányzatunk e cél megvalósítására 395.933.579 Ft összegű támogatásban részesült.
 
Suliváró
 
Az óvoda és iskola közötti átmenet megkönnyítésére Suliváró elnevezésű foglalkozásokat indítunk leendő tanítványaink számára. Itt sok játékkal, bábozással, verssel, énekkel, rajzolással, sporttal fűszerezve ismerkedhetnek meg a gyerekek az iskola pedagógusaival, környezetével, szokásrendjével. Így szorongó, riadt szemű elsősök nincsenek, hiszen kedves ismerősök már szeptemberre a tanító nénik, az osztálytársak, s biztonságot nyújt az iskola épülete, a tanterem is. 
 
A szülőkkel való kapcsolatunk
 
Valljuk, hogy nevelőmunkánk sikerének záloga a szülői házzal való folyamatos kapcsolattartás. Ezért rendszeres együttmunkálkodásra törekszik testületünk, s erre kérjük a reánk gyermeket bízó családokat is.
Intézményünk évi 3 szülői értekezletet tart és havonként fogadó órát szervez a szülők részére minden tanévben.
A diákok, a pedagógusok és a szülők az összetartozást érezve, az egymásrautaltságot tapasztalva teremthetik meg a jó iskolát.
 
 
Bemutatkozó kisfilm